Košík 0 položiekKategórie
Značky

Rýchle Hľadanie

Rozšírené Hľadanie
Informácie
Prihlásiť sa
E-mail:


Heslo:
Ste novým klientom?
Vytvoriť účet

Zabudnuté heslo?
Košík
  0 položiek
Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je Alžbeta Györgyová - SINTIA, Platanova alej 5062/6C, 94501 Komárno (prevádzkareň: Nám.Kossutha (Nákupné centrum) 3084, 94501 Komárno), ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, IČO: 35048875,  tel. +421 903 728746 , e-mail: sintia@sintia.sk (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.sintia.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka".

Po ukončení nakupovania zákazník skontroluje obsah nákupného košíka a kliknutím na "Pokladňa" pristúpi k dokončeniu objednávky, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (osobné údaje, fakturačnú a dodaciu adresu, spôsob dodania a spôsob platby).

Pre vytvorenie objednávky je potrebné vytvoriť uživateľský účet v obchode www.sintia.sk (registrácia).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.sintia.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Odoslanie objednávky potvrdí kliknutím na "Potvrdiť objednávku" (Záväzná objednávka s povinnosťou platby).

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.sintia.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci www.sintia.sk automaticky potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: identifikácia Kupujúceho, meno a priezvisko (a obchodné meno), sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa), názov objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis, množstvo objednávaného tovaru, adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho). K prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci.

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu.
Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

3. CENY

Predávajúci nie je platcom DPH.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa spôsobu doručenia.

4. PLATBY

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu dobierkou.

Dobierka - platba pri prevzatí tovaru

Tovar hradíte v hotovosti poštovému doručovateľovi.

5. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 2 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

6. DORUČENIE TOVARU

Tovary doručujeme len v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Doručenie sa riadi platnými podmienkami Slovenkej pošty.

Balík na adresu

Zásielka je doručená v pracovné dni na vami zvolenú adresu. V prípade nezastihnutia adresáta je zásielka uložená na pošte. Slovenská pošta o uložení informuje adresáta zaslaním SMS avíza alebo zanechaním písomného oznámenia.

Táto služba je spoplatnená sumou 3,90 €

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail),. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu obchodu Alžbeta Györgyová - SINTIA, Nám.Kossutha (Nákupné centrum) 3084, 94501 Komárno, tovar je potrebné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný tovar doručiť nepoškodený, čistý a kompletný, vrátane originálneho obalu (krabice, ak tovar bol v nej zabalený)!

Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo formulári.

Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

Formulár: odstupenie_od_kupnej_zmluvy.txt

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra, pokladničný doklad). Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, pokladničného dokladu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

POSTUP REKLAMÁCIE: Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

V Komárne, dňa 11.11.2015

Pokračovať